الیور کال کتاب (های) نویسنده
منابع سانسکریت، سریانی و فارسی کتاب رازی (الحاوي في الطبّ)
متولد
توضیحات

نویسنده در سال ۱۹۹۳ دکترای مطالعات خاورمیانه را از دانشگاه منچستر دریافت کرد. از همان سال تا سال ۲۰۰۳ مشاور یونسکو بود و در سال ۲۰۰۴ به‌عنوان پژوهشگر به دانشگاه منچستر پیوست. او از سال ۲۰۱۲ به عنوان پژوهشگر در مرکز مطالعات خاور نزدیک و میانه دانشگاه ماربورگ آلمان مشغول فعالیت است.