تاتسوئیچی ساوادا کتاب (های) نویسنده
ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی
متولد
توضیحات

تاتسوئیچی ساوادا، پژوهشگر حوزه علمیه قم و مبلغ مذهبی در مرکز اهل بیت توکیوست.