آن- سیلوی بوالیوُ کتاب (های) نویسنده
قرآن به روایت قرآن: واژگان و مجادلات قرآنی ناظر به خود قرآن
متولد
توضیحات

آن- سیلوی بوالیوُ، استاد دانشگاه گرونینگن، متخصص مطالعات قرآن و اسلام، تاریخ صدر اسلام، متون مقدس، نقد متون و زبان عربی است.