اسماء افسرالدّین کتاب (های) نویسنده
مجاهده در راه خدا: جهاد و شهادت در اندیشه‌ی اسلامی
متولد
توضیحات

اسماء افسرالدّین، استاد گروه زبان‌ها و فرهنگ‌های خاور نزدیک در دانشگاه ایندیانای امریکاست. وی مدرک دکتری خود را در سال 1993 از دانشگاه جان هاپکینز در رشته‌ی مطالعات خاور نزدیک دریافت کرده است. تمرکز اصلی فعالیت‌های پژوهشی وی مطالعات اسلامی – عربی و متون اولیه‌ی اسلامی است.