جاکلین سزاری محقق ارشد مرکز تحقیقات دانشگاه جرج تاون است. از آثار وی: دائره المعارف اسلام در آمریکا (2007)؛ مسلمانان در غرب پس از یازده سپتامبر (2010)؛ دین، مدرنیته و دولت (2013)؛ بیداری اسلامی؛ دین، دموکراسی و مدرنیته (2014).