سعدون حماده کتاب (های) نویسنده
تاریخ الشّیعة فی لبنان
متولد
توضیحات

سعدون حماده، تاریخ دان معروف لبنانی دکترای خود را از دانشگاه پاریس اخذ کرده است و هم اکنون با مراکز آموزشی متعددی در لبنان همکاری دارد.