مسعود العالم چودری کتاب (های) نویسنده
اقتصاد و مالیه اسلامی؛ یک تحقیق معرفت‌شناختی
متولد
توضیحات

مسعود العالم چودری، استاد اقتصاد و مالیه در کالج بازرگانی و اقتصاد دانشگاه سلطان قابوس عمان است و دکتری اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه تورنتو (1977) دریافت کرده است. ایشان از پیشگامان طرح اقتصاد سیاسی اسلامی و صاحب کرسی بین المللی اقتصاد و مالیه اسلامی است.