مریم اختیار کتاب (های) نویسنده
شاهکارهایی از بخش هنر اسلامی در موزه هنر متروپولیتن
متولد
توضیحات

مریم اختیار همکار ارشد تحقیقات در گروه هنر اسلامی موزه هنر متروپولیتن، پ پریسیلا و جان لوئب استاد موسسه هنرهای زیبای دانشگاه نیویورک و شیلا کنبی موزه دار و مسئول بخش هنر اسلامی موزه متروپولیتن است.