ماری كلود لوتران کتاب (های) نویسنده
فراسوی حجاب؛ زنان مسلمان در ایران
متولد
توضیحات

ماري – كلود لوتران داراي مدرك دكتري در ججامعه‌شناسي است. وي به لحاظ لياقت و امتيازات تحصيلي از طرف دانشگاه تولوز در عين جواني به رياست بخش جامعه ‌شناسي آن دانشگاه برگزيده شد. همچنين او عضو رسمي مركز تحقيقات دانشگاه تولوز و رئيس موسسه علم و الهيات (شاخه پروتستان مسيحيت) آن دانشگاه است.