نظام نورجان اف کتاب (های) نویسنده
تئاتر سنّتی تاجیكان (فارسی زبانان)
متولد
توضیحات

دكتر نظام نورجان اف، پژوهشگر ، استاد رشته هنر و عضو كانون نويسندگان تايك است.