فرانسوا دروش کتاب (های) نویسنده
قرآن‌های عصر اموی
متولد
توضیحات

فرانسوا دروش اسلام‌پژوه، مورخ و نسخه‌شناسِ متون عربي و محقق در حوزه‌ي مخطوطات کهن قرآني، در 1978 ديپلم مطالعات عالي در زمينه‌ي مصرشناسي، و دکتراي تاريخ خود را در سال 1987 از دانشگاه سوربن دريافت کرد. پس از سال‌ها عضويت در شماري از مهم‌ترين مراکز علمي و پژوهشي در اروپا و خاورميانه، موفق شد در سال 2014 ميلادي براي نخستين بار کرسي مطالعات تاريخ قرآن را در کلژ دوفرانس تاسيس کند که خود تاکنون عهده‌دار اين سمت بوده است.