مروان راشد کتاب (های) نویسنده
شرح حسن بن موسی نوبختی بر کتاب "کوْن و فساد" ارسطو
متولد 2010
توضیحات

مروان راشد استاد زبان یونانی و تاریخ فلسفه یونانی و اسلامی در دانشگاه سوربن است. وی فرزند محقق معروف مصری رشدی راشد است. آثار مؤلف به واسطة تسلط وی بر تاریخ فلسفه و کلام و زبانهای یونانی و عربی و لاتینی اهمیت مهم خاص دارد. از مهم‌ترین آثار وی تصحیح «کون و فساد» ارسطو(متن یونانی) و شرح قطعات بازمانده از تفسیر اسکندر افروديسی بر فیزیک ارسطو است.