آنجلو میکله پیه‌مونتسه کتاب (های) نویسنده
یادگارهای شهر رم از ایران
متولد
توضیحات

آنجلو میکله پیه مونتسه استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ساپینزای رم از شرق‌شناسان برجسته‌ای است که ده‌ها کتاب و مقاله تخصصی در حوزة ایران شناسی تألیف کرده است. طرح عظیم تهیه کتاب‌شناسی نسخ خطی پارسی در کتابخانه‌های ایتالیا و شناسایی و معرفی قدیمی‌ترین نسخه مجموعه داستان‌های «هزار و یک شب» (پارسی) و شاهنامه در میان این نسخ از برجسته‌ترین فعالیت‌های تحقیقاتی وی است.