ینس جی. شاینر کتاب (های) نویسنده
فتح دمشق: مطالعه منابع تاریخی دوره کلاسیک تاریخ اسلامی
متولد
توضیحات

پروفسور ینس شاینر دارای مدرک دکتری از دانشگاه رادبود هلند و استاد تاریخ و رئیس گروه پژوهشی تاریخ دانشگاه جورج آگوست در گوتینگن آلمان است. تمرکز تحقیقات وی بر تاریخ و فرهنگ خاورمیانه از اواخر دوران باستان تا دوران صدر اسلام است.