مجاهده در راه خدا: جهاد و شهادت در اندیشه‌ی اسلامی پدیدآور
اسماء افسرالدّین
ناشر انتشارات دانشگاه آکسفورد تاریخ انتشار 2013 محل انتشار US شابک 9780199730933 موضوع
مطالعات اسلام معاصر
دوره (ها)
   22

توضیحات

در بیشتر جوامع و حتی محیط‌های دانشگاهی، هنگامی که از جهاد سخن گفته می‌شود، اغلب مفاهیمی همچون مبارزه مسلحانه و تروریسم به ذهن متبادر می‌شود. مؤلف، در این اثر محققانه تمام همت خود را مصروف به چالش کشیدن مفروضات نادرست و متعارفی کرده است که راجع به این دو مفهوم دینی در اذهان عمومی و مجامع آکادمیک وجود دارد. سعی نویسنده در سراسر کتاب، تحلیل دقیق مفاهیم جهاد و شهادت، تعیین حدود هر یک، بررسی معانی مختلف آنها و تمایز آنها از یکدیگر است. وی این مفاهیم را نه صرفاً از نظرگاه فقهی، بلکه به لحاظ تاریخی، تفسیری، حدیثی و با تکیه بر منابع روایی اهل‌سنت با قلمی شیوا و به نحوی جامع بررسی کرده است و تلاش می‌کند تا فهمی عمیق‌تر از جهاد و شهادت به دست دهد. استناد به منابع اولیه‌ی اسلامی و فتاوا و اقوال مختلف فقها و اندیشمندان مذاهب گوناگون اسلامی، از ویژگی‌های بارز این کتاب است. مؤلف بر این عقیده است که اگر بر وجوه اخلاقی مفاهیم جهاد و شهادت تکیه شده و ارتباط آن با فضایل اخلاقی همچون صبر کاویده شود، دیگر جایی برای برداشت‌های سطحی و نادرست از آنها باقی نخواهد ماند.