تاریخ الشّیعة فی لبنان پدیدآور
سعدون حماده
ناشر دارالخیال للطباعة والنشر والتوزیع تاریخ انتشار 2013 محل انتشار LB شابک 0 موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   22

توضیحات

تاریخ شامات) شام بزرگ( یکی از مباحث پیچیده و پر کش و قوس در حوزه مطالعات تاریخ اسلامی است و در این میان تاریخ لبنان از ویژگی های خاصی برخوردار است. این مساله با توجه به حضور استعمار فرهنگی غرب و نیز ترکیب طائفه ای لبنان از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. برخی از قدرت های جهانی و منطقه ای با در دست داشتن اهرم های سیاسی و اقتصادی تلاش می کنند تاریخ رسمی لبنان را آنگونه که می خواهند بنویسند و حضور شیعیان در آن را بسیار متاخر قلمداد کنند. در حالی که نویسنده در این اثر با بهره گیری از منابع معتبر و مستندات فراوان و با پژوهشی روشمند نشان داده است که نخستین ساکنان اصلی لبنان از شیعیان بوده و حضور پیروان مذاهب و ادیان دیگر در زمان متاخر بوده است. این پژوهش به عنوان یک اثر مرجع بی تردید می تواند تاریخ نگاری رسمی لبنان را در سالهای آینده دچار تحول کند .