عقل، روح و امر قدسی در روشنگری جدید؛ ما بعد‌ الطبیعه اسلامی احیا شده و پدیدار‌شناسی حیات نوین پدیدآور
آنا ترزا تیمینکا
ناشر اشپرینگر تاریخ انتشار 2011 محل انتشار None شابک 9789048196111 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   20

توضیحات

نویسندگان مجموعه مقالات این کتاب کوشیده اند تا با رویکردی تطبیقی میان فلسفه اسلامی و پدیدارشناسی، ظرفیت های برخی جریانهای فلسفه اسلامی بویژه فلسفه صدرایی را برای پاسخ به معضلات فکری سنت فلسفی غرب در مسائلی چون رابطه عقل، روح ، نفس و ... نشان دهند. کتاب، نقدی است بر عقلانیت متعارف فلسفی از منظر پدیدار شناسی حیات و کوشیده تا از رویکردهای نسبی گرایانه پست مدرن دوری جوید. مقالات کتاب به خوبی نشان می دهد که چگونه مضامین مشترک در مابعدالطبیعه سنت عقلی اسلام و پدیدارشناسی غربی، راه را برای گفت و گوی غنی و بارور فراهم کند. برخی مضامین و مقولات مطرح شده در این کتاب عبارتند از؛ عقل و آگاهی در سنت اسلامی، عقل و روح در تفکر هوسرل، عقل و روح در فلسفه ریاضی ابوریحان بیرونی، عقل و روح در تهافت الفلاسفه غزالی و تهافت الهتافت ابن رشد و دیالکتیک های پدیدار شناسی عقل و روح.