الموسوعة الشّاملة في تاریخ الحروب الصّلیبیّة پدیدآور
سهَیل زكّار
ناشر دارالفكر تاریخ انتشار 2002 محل انتشار None شابک موضوع
تاریخ اسلام
دوره (ها)
   11

توضیحات

الموسوعه الشامله في تاريخ الحروب الصلبيه يكي از مهمترين كتابهاي زكّار است. اين دايره المعارف كه تاكنون 48 جلد آن به چاپ رسيده است، طبق تخمين مؤلف حدود 80 جلد است كه تا به حال 70 جلد آن آماده چاپ شدهاست. اين مجموعه را در موضوع جنگهاي صليبي مي‌تواناز جامع‌ترين پژوهشها قلمداد كرد كه حاوي نكات دقيق است و بين موضوعات مطرح شده آن انسجام و هماهنگي كامل وجود دارد. اين مجموعه دذر ابتدا به نام "الموسوعه الشاميه في تاريخ الحروب الصلبيه بوده است و بعد نام آن به صورت فوق تبديل شد. اين اثر در انتشارات دالفكر به چاپ رسيده است.