برگزیدگان دوره ۲۸

ذاتی بودن و ضرورت: ابن سینا و سنّت ارسطویی پدیدآور
فدُر بنویچ
ناشر بریل شابک 0 موضوع
فلسفه
دوره (ها)
   28

عقل و وحی در اسلام: راه های شناخت در تفسیر فخر رازی بر قرآن کریم پدیدآور
احمد اولدالی
ناشر بریل شابک 0 موضوع
قرآن‌پژوهی و تفسیر
دوره (ها)
   28

هنر «اسلامی» چیست؟ در میانۀ ادراک و دین پدیدآور
وِندی اِم. کِی. شاو
ناشر انتشارات دانشگاه کمبریج شابک 0 موضوع
هنر و معماری اسلامی
دوره (ها)
   28

یادداشت های پارس (2ج) پدیدآور
لی لینگ
ناشر سن لیان شابک 0 موضوع
تاریخ و تمدن ایران باستان
دوره (ها)
   28