برگزیدگان دوره ۳

گزیده‌های زادسپَرَم ؛ نگارش نقادانه متون پهلوی پدیدآور
فیلیپ ژینیو
ناشر مجمع ارتقاء مطالعات ایرانی شابک موضوع
زبان و زبان شناسی ایرانی
دوره (ها)
   3