بخش ویژ

کریستوفر پل کِلوهسی

پژوهشگر برتر تشیع و اهل بیت (ع) در بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایراندکتر محمدعلی شمالی

برگزیده بخش ویژه (گفتگوی ادیان) بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال


پدر تیموتی رایت

برگزیده بخش ویژه دوره بیست و چهارم: گفتگوی ادیان (اسلام و مسیحیت)